Thống kê Doanh Nghiệp

31/03/2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: THỐNG KÊ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

 • Tên học phầnTHỐNG KÊ DOANH NGHIỆP
 • Sốtín chỉ: 03
 • Trình độ: Đại học ( K35)
 • Phân bổ thời gian:
 • Lên lớp: 45 TIẾT
 • Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học những môn học Nguyên lý thống kê, Quản trị doanh nghiệp.
 • Mục tiêu của học phần: vận dụng phương pháp thống kê vào đánh giá, phân tích các hoạt động trong doanh nghiệp
 • Mô tả vắn tắt nội dung:

Sau môn học Lý thuyết thống kê, môn Thống kê Doanh nghiệp trang bị cho sinh viên khối ngành kinh tế các kiến thức cơ bản về thống kê, vận dụng vào nghiên cứu trong phạm vi doanh nghiệp.
Ngoài việc tính toán các chỉ tiêu để đánh giá kết quả sản xuất của doanh nghiệp theo hệ SNA, người học còn biết vận dụng các phương pháp thống kê như chỉ số, dãy số thời gian, hồi quy tương quan, phân tổ, … để khảo sát, đánh giá, phân tích các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất: lao động, tài sản, đất, …
Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp theo quan điểm mới và xây dựng hệ thống chỉ tiêu phản ánh là một trong các yêu cầu cần thiết trang bị cho người học, vận dụng kiến thức để tính toán được hiệu quả của đơn vị kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thị trường.

 • Hiện nay, vận dụng lý thuyết quyết định vào doanh nghiệp để chọn tình huống đầu tư, kinh doanh có hiệu quả là vấn đề rất cần thiết. Vì vậy, môn học còn trang bị việc ứng dụng lý thuyết quyết định giúp cho sinh viên biệt vận dụng giải các bài tập tình huống nhằm chọn được phương án tốt nhất trong kinh doanh.
 • Nhiệm vụ của sinh viên:
 • Dự lớp: 100%
 • Làmbài tập, thảo luận, viết tiểu luận
 • Tài liệu học tập:
 • Sách, giáo trình chính:
  • Thống kê Doanh nghiệp và bài tập – ĐH Kinh tế, NXB Thống Kê, 2006
 • Tài liệu tham khảo: đề cương bài giảng của giảng viên
 • Khác: các chính sách, thông tư có liên quan của Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê.
 • Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

Những nội dung đánh giá

Trọng số (%)

Tiểu luận , Kiểm tra giữa kỳ

30%

Thi cuối kỳ

70%

Tổng cộng

100%

 • Thang điểm : 10
 • Nội dung chi tiết học phần

Số tiết

Chương

Phần chuẩn bị của sinh viên

Tài liệu

212


10


85


5

3

CHƯƠNG I: ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

 • Ý nghĩa tác dụng của thống kê doanh nghiệp
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp
 • Cơ sở lý luận và cơ sở phương pháp của thống kê doanh nghiệp
 • Nhiệm vụ của thống kê doanh nghiệp
 • Tổ chức hạch toán- thống kê và thông tin phục vụ quản lý kinh doanh của doanh nghiệp
 •  

CHƯƠNG II : THỐNG KÊ KẾT QUẢ SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP

 1. Ý nghĩa và nhiệm vụ của thống kê kết qủa sản xuất
 2. Khái niệm và phân loại sản phẩm của các doanh nghiệp
 3. Phương pháp tính kết qủa sản xuất của doanh nghiệp
 4. Thống kê chất lượng sản phẩm
 5. Thống kê tổng doanh thu của doanh nghiệp
 6. Kiểm tra tình hình sản xuất của doanh nghiệp

CHƯƠNG III : THỐNG KÊ LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

 • Ý nghĩa tác dụng của lao động và thu nhập. Nhiệm vụ của thống kê lao động và thu nhập của lao động trong doanh nghiệp
 • Thống kê số lượng lao động của doanh nghiệp : phân loại lao động, thống kê số lượng và biến động của lao động, thống kê tình hình sử dụng thời gian lao động.
 • Thống kê năng suất lao động: phân loại NSLĐ, phân tích NSLĐ bằng phương pháp chỉ số, phương pháp hồi quy tương quan
 • Thống kê thu nhập của lao động trong doanh nghiệp: khái niệm , phân loại thu nhập, phân loại quỹ lương, phân tích quỹ tiền lương, phân tích tiền lương bình quân

CHƯƠNG IV : THỐNG KÊ TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP

  • Thống kê tài sản cố định
  • Phân loại, thống kê số lượng
  • Phân tích thống kê tài sản cố định : Phân tích tình hình biến động TSCĐ, phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ
  • Thống kê tài sản lưu động
  • Phân loại
  • Thống kê nguyên vật liệu : Thống kê tình hình cung cấp NVL, thống kê tình hình sử dụng NVL

CHƯƠNG V : THỐNG KÊ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 • Khái niệm và ý nghĩa nghiên cứu giá thành sản phẩm
 • Phân tích kết cấu giá thành sản phẩm
 • Phân tích thống kê hoàn thành kế hoạch và biến động giá thành sản phẩm
 • Phân tích ảnh hưởng của từng khoản mục chi phí đến giá thành sản phẩm
 • Phân tích mối liên hệ giữa giá bán, giá thành và lợi nhuận

CHƯƠNG VI : THỐNG KÊ HIỆU QUẢ SÃN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

1. Khái niệm và tiêu chuẩn hiệu qủa sản xuất kinh doanh

2. Phân loại hiệu qủa kinh tế

3. Các chi tiêu hiệu qủa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp

CHƯƠNGVII: VẬN DỤNG LÝ THUYẾTQUYẾT ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP

 1. Cơ sở khoa học và nội dung của lý thuyết quyết định
 2. Ra quyết định trong điều kiện không chắ c chắn
 3. Ra quyết định trong điếu kiên rủi ro


 

Đọc trước tài liệu
Thảo luận về các khái niệm cơ bản : đơn vị thường trú, đơn vị cơ sở, đơn vị địa bàn


Đọc tài liệu
Thảo luận về phân loại và nguyên tắc tính sản phẩm các ngành 
Làm bài tập

Đọc tài liệu trước
Thảo luận về các loại chỉ tiêu phản ảnh NSLĐ trong DN
Làm bài tập
Đọc tài liệu trước
Thảo luận các cách tính khấu hao TSCĐ theo quy định hiện hành 
Làm bài tập
Đọc tài liệu trước 
Thảo luận về phânloại chi phí sản xuất và phân loại giá thành 
Làm bài tập
Đọc tài liệu trước 
Thảo luận về phân loại hiệu quả kinh doanh 
Làm bài tậpĐọc tài liệu trước 
Làm bài tập

Sách giao trình 
Bảng phân ngành kinh tế quốc dân Việt Nam (VSIC 2007)


Sách giáo trình
Văn bản của Tổng Cục Thống Kê về phương pháp tính giá trị sản xuất , giá trị tăng thêm
Cách tính chỉ số giá sản xuất , chỉ số tiêu thụ, chỉ số tồn kho ( Tham khảo trên mạng của TCTK )


Sách giáo trình 
Chế độ báo cáo thống kê định kỳ của doanh nghiệp về lao động, thu nhập

Sách giáo trình
Chế độ quản lý và trích khấu hao tài sản cố định của Bộ Tài Chính(QD9206)Sách giáo trình
Sách giáo trình
 

 

Giáo Viên soạn đề cương
Nguyễn Thị Hồng Hà