Thống kê dân số

31/03/2014

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

 1. Tên môn họcThống kê dân số
 2. Giảng viên: Nguyễn Văn Trãi, email: trai1957@yahoo.com.vn
 3. Bậc đào tạo: Đại học                     Hệ đào tạo: Chính quy       Khóa: K35
 4. Thời lượng: 3 tín chỉ (30 tiết lý thuyết, 15 tiết thực hành, thảo luận, làm việc nhóm, bài tập)
 5. Điều kiện tiên quyết: Các phương pháp xác suất, thống kê.
 6. Mô tả môn học: Thống kê dân số-nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học về dân số, bao gồm qui mô, cơ cấu, phân bố, sự phát triển và những đặc điểm nhân khẩu học, kinh tế-lao động và những nguyên nhân, hệ quả của sự thay đổi này ở giác độ vĩ mô hay từng doanh nghiệp nói riêng.
 7. Mục tiêu: Vấn đề dân số và nguồn nhân lực luôn được thu hút quan tâm nghiên cứu của mọi cấp, mọi ngành, và ngay cả trong giới kinh doanh cũng cần nắm bắt qui mô, cơ cấu, phân bố, v.v.. và những nhu cầu của dân cư để cung những nhu cầu bức thiết đó. Học xong môn học này, ta sẽ có được những cơ sở để hoạch định chiến lược nguồn nhân lực ở cấp độ vĩ mô cũng như vi mô (doanh nghiệp)
 8. Phương pháp giảng dạy:

Diễn giảng kết hợp với máy tính và máy chiếu đa phương tiện
Sinh viên có thể thực hành trên những dữ liệu thực.

 1. Phương pháp đánh giá:

- Phương pháp đánh giá quá trình (chuyên cần, bài tập, làm việc nhóm, thực tập quản trị nhân lực công ty, thảo luận, kiểm tra giữa kỳ): 50%
* Thực hành: 30%
* Kiểm tra:      20%.
- Thi hết môn: 50%
Tổng cộng:  100%
Hình thức thi kết thúc môn học: Thi viết và được sử dụng tài liệu.

 1. Tài liệu bắt buộc (giáo trình, tài liệu tham khảo chính, tài liệu dịch và các phương tiện học tập khác.
  1. Tài liệu tham khảo chính:

[1] Nguyễn văn Trãi (2000, tái bản 2009), Thống kê dân số và nguồn nhân lực, Tp.HCM, NXB Thống kê.
Tài liệu tham khảo:
[2] Phạm Đại Đồng (2007), Giáo trình thống kê dân số, NXB Đại học kinh tế quốc dân. 
[3] Human resource and Personnel management. William B.Weerther, Jr. and Keith Davis. Mc. GRAW-HILL International Editions, 1995.
11. Nội dung môn học (lịch giảng, các chương, phần, thời lượng cho mỗi chương, phần):

Ngày (số tiết)

Nội dung giảng dạy (tên chương, phần, phương pháp giảng dạy)

Tài liệu đọc

Chuẩn bị của sinh viên (bài tập, thuyết trình, giải quyết tình huống,..

Ghi chú

Ngày 
(12+5 tiết)

Chương 1: Dân số – cơ sở hình thành nguồn nhân lực xã hội – doanh nghiệp
- Tổ chức thu thập dữ liệu
- Qui mô, cơ cấu, phân bố dân số
- Các chỉ tiêu đánh giá tăng tự nhiên, cơ học.
- Bảng chết và ứng dụng trong dự báo dân số
- Dự báo dân số & nguồn nhân lực

[1] chương 1

Đọc tài liệu trước
Nghe trình bày các khái niệm
Cách thu thập dữ liệu
Vận dụng từng công thức trong thực tiển
Thảo luận về ưu khuyết

12 tiết lý thuyết và 5 tiết thực hành, thảo luận, bài tập

Ngày 
(5+2 tiết)

Chương 2: Nguồn nhân lực và những đặc điểm của nguồn nhân lực
-Nguồn nhân lực xã hội.
-Nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp
-Phân tích thống kê công việc, thiết kế công việc
-Kế họach nhân lực và tuyển dụng nhân lực của DN

[1]
Chương 2

Nghe trình bày
Thảo luận nhóm
Ứng dụng thực tiển

Lý thuyết 5 tiết, thảo luận và làm việc nhóm 2 tiết

Ngày(6+3 tiết)

Chương 3: Thống kê năng suất và hiệu quả làm việc của lao động trong doanh nghiệp
-Dữ liệu thu thập
-Phương pháp tính NSLĐ cơ sở và DN
- Qui trình đánh giá thực hiện, hiệu quả làm việc

[1] chương 3

Nghe trình bày
Thực hành tính
Tình huống và xử lý tình huống

Lý thuyết 6 tiết và làm việc nhóm 3 tiết

Ngày
(5+2tiết )

Chương 4: Thống kê tiền lương trong DN
-Khái niệm
-Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương
-Phương pháp thống kê khi xây dựng một hệ thống tiền lương
-Đinh mức lao động trong công tác quản lý tiền lương

[1]
chương 4

Nghe trình bày
Thảo luận

Lý thuyết 5 tiết, 2 tiết thảo luận nhóm- bài tập

Ngày
(2 +3 tiết)

Chương 5: Tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong DN
-Qui trình tuyển dụng
-Đào tạo và phát triển
-v.v…

[1]
chương 5

-Trình bày
-Thảo luận
-làm việc nhóm

2 tiết lý thuyết, 3 tiết thảo luận và làm việc nhóm
 

 Giáo viên xây dựng đề cương
                                                                            NGUYỄN VĂN TRÃI