logo

SINH HOẠT KHOA HỌC KHOA TOÁN - THỐNG KÊ - ngày 25/04/2017 : chủ đề "Giới thiệu Copula và ứng dụng trong nghiên cứu kinh tế - tài chính"

25/04/2017

Vào lúc 14h00 ngày 25 tháng 4 năm 2017 tại Văn phòng khoa TTK, chuỗi sinh hoạt khoa học của khoa Toán - Thống kê được tiếp tục với phần trình bày của ThS Trần Gia Tùng với chủ đề "Giới thiệu Copula và ứng dụng trong nghiên cứu kinh tế - tài chính".

 

Sau khi giới thiệu về Copula như là một cầu nối giữa hàm phân phối xác suất biên và hàm phân phối xác suất đồng thời, ThS Trần Gia Tùng đã phân tích sự vai trò của copula trong nghiên cứu kinh tế - tài chính và tiềm năng ứng dụng của hướng nghiên cứu. 

Với nhận định rằng hướng nghiên cứu về copula là một trong những hướng nghiên cứu tiềm năng có thể khai thác, chủ đề về Copula sẽ được tiếp nối trong tương lai.

-----

Tr Anh