logo

SINH HOẠT KHOA HỌC KHOA TOÁN - THỐNG KÊ - ngày 21/3/2017 : chủ đề "Bootstrap với R"

21/03/2017

Thầy Nguyễn Thành Cả báo cáo chủ đề "Bootstrap với R"

Chuỗi sinh hoạt khoa học hàng tuần của khoa Toán - Thống kê tiếp tục vào lúc 14h00 ngày 21/3/2017 tại Văn Phòng Khoa Toán - Thống kê

Chủ đề Bootstrap trong R do thầy Nguyễn Thành Cả trình bày.

Sau phần báo cáo của thầy Cả, khoa Toán - Thống kê cũng hướng dẫn cách sử dụng phần mềm kiểm tra đạo văn Turnitin và phổ biến quy định về chống đạo văn của UEH.

----

Tr Anh