logo

SINH HOẠT KHOA HỌC KHOA TOÁN - THỐNG KÊ - ngày 04/04/2017 : chủ đề "Đo lường khái niệm lòng yêu nước có tính kinh tế"

04/04/2017

Tại buổi sinh hoạt khoa học khoa Toán - Thống kê ngày 04/04/2017 tại Văn phòng khoa TTK, nhóm nghiên cứu đề tài cấp bộ "Ảnh hưởng của lòng yêu nước và chủ nghĩa thế giới đến hành vi mua hàng của người Việt Nam" do ThS Hoàng Trọng làm chủ nhiệm đã báo cáo những kết quả nghiên cứu ban đầu.

ThS Hoàng Trọng thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày kết quả

 

NCS ThS Chu Nguyễn Mộng Ngọc trình bày kết quả xử lý số liệu sơ bộ 

---

Tr Anh