Phương pháp mẫu

31/03/2014

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

1. Tên môn học: Phương pháp mẫu
2. Giảng viên:          - Trần Văn Thắng
                                    - Hà Văn Sơn            Email: hason@ueh.edu.vn 
3. Bậc đào tạo: Đại học                  Hệ đào tạo : Chính quy                  Khóa : K35
4. Thời lượng: 2 tín chỉ
5. Điều kiện tiên quyết (các môn học phải học trước):
- Thống Kê ứng Dụng trong Kinh Doanh và Kinh Tế

6. Mô tả môn học:
Môn học Phương pháp mẫu cung cấp một cách có hệ thống các phương pháp chọn mẫu để thu thập dữ liệu sơ cấp sử dụng phổ biến trong phân tích thống kê. Môn học này trình bày các bước cơ bản của quá trình nghiên cứu mẫu, các phương pháp và kỹ thuật xây dựng dàn chọn mẫu, và các phương pháp chọn mẫu phổ biến trong thực tế như phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản, chọn mẫu phân tổ, chọn mẫu cả khối, chọn mẫu nhiều giai đoạn…

7. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên các phương pháp thu thập số liệu trong thực tế, qua đó trình bày những ưu nhược điểm của phương pháp mẫu và ứng dụng trong nghiên cứu kinh tế. Sinh viên được cung cấp các kiến thức về thiết kế mẫu, cách lập dàn chọn mẫu và nắm được các phương pháp chọn mẫu khác nhau để từ đó có thể lựa chọn phương pháp chọn mẫu thích hợp cho từng đối tượng.

8. Phương pháp giảng dạy :

Giảng kết hợp với làm thảo luận nhóm và truyết trình.

 

9. Phương pháp đánh giá:

 • Phương pháp đánh giá quá trình (chuyên cần, bài tập, làm việc nhóm, thảo luận, kiểm tra giữa kỳ…):                         40%
  • Kiểm tra nhanh:                               
  • Bài Tập:                                  
  • Tham gia thảo luận:              
 • Thi hết môn                           60%

Tổng cộng :                                100%
Hình thức thi kết thúc môn học: thi viết.

10. Tài liệu đọc bắt buộc (giáo trình, tài liệu tham khảo chính, tài liệu dịch, phương tiện học tập khác,…):
- Tài liệu tham khảo chính:
[1] Lê Thị Thanh Loan (1992), Một số vấn đề điều tra chọn mẫu, TPHCM, NXB Thống kê
- Tài liệu tham khảo:
[2] Hà Văn Sơn (chủ biên)(2004), Giáo trình Lý Thuyết Thống Kê, TPHCM: NXB Thống Kê.
[3] Tăng Văn Khiên (2003) Điều tra chọn mẫu và ứng dụng trong công tác thống kê NXB Thống Kê.

11. Nội dung môn học (lịch giảng dạy; các chương, phần; thời lượng cho mỗi chương, phần):

Ngày
(số tiết)

Nội dung giảng dạy
(tên chương, phần, phương pháp giảng dạy)

Tài liệu đọc (trang)

Chuẩn bị của sinh viên 
(bài tập, thuyết trình, giải quyết tình huống…)

Ghi chú

Ngày 
(4 tiết)

Chương I : Giới thiệu chung về điều tra chọn mẫu.

 1. Khái niệm về ĐTCM.
 2. Ưu nhược điểm của ĐTCM.
 3. Cơ sở cần thiết đối với ĐTCM.
 4. Những tiêu chuẩn đối với thiết kế mẫu.
 5. Các bước cơ bản khi tiến hành ĐTCM.
 6. Phân lọai các cuộc ĐTCM.
 7. Phạm vi ứng dụng ĐTCM.

[1] 5-16

 

Đọc tài liệu trước
Tự đọc phần 7
Nghe giải thích các khái niệm

 

Ngày 
(4 tiết)

Chương II: Một số khái niệm căn bản

 1. Số trung bình.
 2. Phương sai.
 3. Sai số chọn mẫu.
 4. khỏang tin cậy của ước lượng.
 5. Bảng số ngẫu nhiên.

 

[1] 17-23

Đọc tài liệu trước
Tự đọc phần 5
Nghe giải thích các khái niệm
Làm các bài tập
Kiểm tra nhanh 10 phút
Thảo luận các câu hỏi

 

Ngày 
(4 tiết)

Chương III : Xây dựng dàn chọn mẫu

 1. Khái niệm.
 2. Đặc điểm của dàn chọn mẫu.
 3. Kỹ thuật xây dựng dàn chọn mẫu.
 4. Các phương pháp xây dựng dàn chọn mẫu.

 

[1] 24-31

Đọc tài liệu trước
Nghe giải thích các khái niệm
Làm các bài tập

 

Ngày 
(4 tiết)

 

Chương IV : Chọn mẫu từng phần tử

 1. Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn thuần.
 2. Chọn mẫu phân tổ.
 3. Chọn mẫu với xác suất không đều.

 

[1] 33-56

Đọc tài liệu trước
Tự đọc phần 1
Nghe giải thích các khái niệm
Làm các bài tập

 

Ngày 
(4 tiết)

Chương V : Chọn mẫu theo khối

 1. Khái niệm
 2. Chọn mẫu theo khối.
 3. Chọn mẫu hệ thống

 

[1] 57-66

Đọc tài liệu trước
Nghe giải thích các khái niệm
Làm các bài tập
Thảo luận các câu hỏi

 

Ngày 
(3 tiết)

Chương VI : Chọn mẫu nhiều giai đọan.

 1. Khái niệm.
 2. Trường hợp qui mô các đơn vị bằng nhau.
 3. Trường hợp qui mô các đơn vị không bằng nhau.

[1]67-82

Đọc tài liệu trước
Nghe giải thích các khái niệm
Làm các bài tập
Kiểm tra nhanh 10 phút
Thảo luận các câu hỏi

 

Ngày 
(3 tiết)

Chương VII : Xác định qui mô mẫu

 1. Xác định qui mô mẫu cần thiết.
 2. Cân đối giữa chi phí và sai số chọn mẫu.

[1]83-99

Đọc tài liệu trước
Nghe giải thích các khái niệm
Làm các bài tập
Thảo luận các câu hỏi

 

Ngày 
(4 tiết)

Chương VIII : Sai số phi chọn mẫu

 1. Khái niệm
 2. các lọai sai số phi chọn mẫu.
 3. Những biện pháp hạn chế sai số phi chọn mẫu.

Chương IX : Một số trường hợp ứng dụng điều tra chọn mẫu.

[1]100-116

Đọc tài liệu trước
Tự đọc chương 9
Nghe giải thích các khái niệm
Làm các bài tập
Kiểm tra nhanh 10 phút
Thảo luận các câu hỏi

 

Tổng  cộng :
30 tiết

 

 

 

 

                                                                                    Giáo Viên xây dựng đề cương

                                                                                             Hà Văn Sơn